ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سامانه ها

در حوزه مباحث فناوری اطالعات جمله معروفی است که می گوید "هیچ نرم افزاری یک جزیره نیست". سیستم های اطالعاتی یک سازمان زمانی می توانند موثر و کارامد باشند که با هم تعامل و ارتباط منالسبی داشته باشند. امروزه این مورد یکی از اهداف مدیران اطالعاتی سازمانهاست، البته نباید تصور کرد که ارتباط بین سیستم های اطالعاتی فقط مختص به انتقال بایت های داده می شود! انجام فرایندهای حرفه وابسته به نرم افزارها و سیستم های اطالعاتی متنوعی است که هر کدام در زمانی و با تکنولوژی خاصی تهیه شده اند. لذا اتوماسیون چنین فرایندهائی منوط به تعامل پذیری سیستم های مختلف سازمانی است. در این مسیر مشکالت زیادی پیش روی سازمانهاست که می بایست بصورت مناسب برطرف شوند. بدین منظرو شرکت نوفا آماده ارائه راه کارهای مناسبت جهت یکپارچه سازی سامانه های سازمان شما است.

خبرنامه

اینجا ایمیل خود را وارد کنید تا همیشه بروز بمانید.
قول می دهیم هرزنامه ارسال نکنیم!