نرم افزارجامع مدیریت تولید و پخش خبر (تحریره الکترونیک) - Nofa News Studio

مشخصات کلی نرم افزار مدیریت تولید و پخش خبر (تحریره الکترونیک)

امکان جستجو ساده و پیشرفته در اخبار داخلی خبرگزاری و دیگر خبرگزاری ها
امکان ویرایش خبر توسط دبیر، سردبیر
امکان ارسال خبر بین دبیر وسردبیر و قابلیت پیگری
امکان الصاق پیغام به خبر هنگام ارسال خبر
امکان مشاهده تاریخچه گردش خبر
امکان مشاهده کاربران درگیر با هر خبر
امکان دسته بندی اخبار
امکان انتخاب از منابع و ارسال به دبیران و یا سردبیران
محیط دبیری و سردبیری به همراه مشخاصت کامل اعضاء و سیستم پیغام داخلی
رهگیری خبر از مرحله تولید تا هنگام انتشار به صورت محتوایی و شخص به شخص
قابلیت تعریف پروژه تهیه خبر
قابلیت تعریف پژوهشگر در سیستم
قابلیت اضافه گردن ضمیمه فنی به خبرها توسط پژوهشگران جهت استفاده دبیران و سردبیران
قابلیت ارزیابی خبر